DE PLEE

 Hoi !  Di’s geschreven dialect…..mar gullie kumt dur wel uit wanne?

Kunde géj oe ’t vollegende verhaoltje vörstélle???

 

” ’t Huuske “ 

 

Moe was druk doend’ in de keuke toen z’ inéns kéihard riêp:

‘Vádder, gót ’s buten  nor ’t huuske en repereer die zitplânk ‘s!’

Vádder ruupt trug:

‘D’r is toch gaar niks nie mis mit die plee nie!’

Dan kwékt moêder wér:

‘ Dè’s wel waor man. Mak ’t nou mar in orde!’

Dus…. pa nor bute nor ’t huuske, bekiekt ’t ’s en ruupt dan trug:

‘Mins, daor is mit dè ding echt héllemól niks nie án de hând nie!’

Mam ruupt wér trug:

‘Nou, dan stékte géj oewe kop mar ’s dör dè kakgat!

Vát ruupt wér:

‘Oké, dè doe’k dan wel  as dè dan zò nóddig mot van ow!

Mam wér :

‘Jao, dè doede nou mar en kiek mar ’s wá d’r dan gebeurt….’

Zo gezét, zo gedaon. Dus vádder stékt ziene kop dör ’t gat, kiekt wa in’t rônd en ruupt:

‘Mins, hier in ’t gat, daor is ok niks nie mis nie!

Mam ruupt wér:

‘Nou, dan komt ‘r mar wér uut mit ouwe kop!

Vádder wil ziene kop uut ’t gat umhog haolen en ruupt dan beëngstigd:

‘Mam, help mien ‘s, want de haor van mienen baard zitte vast in ‘ne spleet van de zitplânk!

Waorop mam dan ruupt:

            “Duut flink pien war!

HUISKE
 PRETPAGINA
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo